Compass

Credit ESL - Finding Your Level


Announcements

There are no announcements at this time.


Credit ESL at LACC

The English & ESL Department offers a comprehensive Credit ESL Program for students whose native language is not English. Our program serves a variety of students from different language and cultural backgrounds. Our 6-level reading, writing, listening and speaking sequences prepare students for skills that are needed for both academic and professional work. We provide quality instruction and supportive student services to help students meet their personal goals.

Our classes range from low-intermediate to high-advanced. Our highest level course (E.S.L. 110) is equivalent to first-year, university-level English. We offer flexible morning and evening schedules. Students can attend classes both in-person on our campus and on-line via Zoom.

Credit ESL Program

Off

ESL Guided Self-Placement

ESL Guided Self-Placement

The Credit ESL (English as a Second Language) Program at Los Angeles City College prepares non-native English speakers for their future academic studies and career advancement. The Credit ESL Program offers six levels from low-intermediate ESL to advanced ESL. The highest course (ESL 110: College Composition for Non-Native Speakers) is equivalent to English 101. If you are a new ESL student, the Guided Self-Placement (GSP) process will help you to find the appropriate level within the credit ESL course sequence (ESL 3, 4, 5, 6, 8, and 110) based on your English language proficiency. The GSP process consists of two parts:

 1. Guided Self-Placement Survey - You will answer a set of questions about your English language background and skills. (10-20 minutes)
 2. ESL Writing Assessment – You will have 45 minutes to write a composition based on a writing prompt.

You can complete the GSP process either in-person at LACC or online (Zoom). Please see the ESL Guided Self-Placement (GSP) Schedule below for the available days and times.


ESL Guided Self-Placement Schedule

Days In-Person Hours  Online Hours (Virtual)
Mondays 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
Tuesdays 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Wednesdays   
 • 11:00AM
 • 2:00PM
Thursdays 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Fridays   
 • 11:00AM

For students coming in-person to LACC:

 • Come to the General Counseling office (Student Services Building 2nd floor) according to the times and days listed on the ESL Guided Self-Placement (GSP) Schedule.
 • Please arrive at least five or ten minutes early to check in.
 • If you are more than 15 minutes late, you will have to return another day to take the GSP survey and writing assessment.
 • Please bring some form of a photo ID, have your LACCD student ID number, and be able to access your LACCD student email.

For students taking the GSP process online:

 • Please log into the Zoom link below at the exact time and day listed on the ESL Guided Self-Placement (GSP) Schedule.
 • If you are more than 15 minutes late for the scheduled time, you cannot enter the Zoom link to take the GSP survey and writing assessment on that day.
 • Please bring some form of a photo ID, have your LACCD student ID number, and be able to access your LACCD student email.

Zoom Meeting Link


If you have questions about ESL Guided Self-Placement (GSP), please send an email to @email or call (323) 953-4000 ext. 2361.

Coming Soon

Ինքնաքննություն, անգլերենը որպես երկրորդ լեզու (ESL) ծրագրի ուսանողների համար

Լոս Անջելեսի հանրային քոլեջի «Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու» ծրագիրը օգնում է ուսանողներին իրենց ուսման և աշխատանքի առաջխաղացման հարցում։ Անգլերենի քրեդիտ ծրագիրը առաջարկում է վեց աստիճանավորված դասարան ցածր-միջինից մինչև խորացված աստիճան։ Ամենաբարձր դասարանն է (ESL 110: College Composition for Non-Native Speakers ), որը համարժեք է English 101-ին։

Եթե դուք նոր ուսանող եք և անգլերենը ձեր մայրենի լեզուն չէ, ձեր անգլերենի իմացության աստիճանը որոշելու համար առաջարկվում է ինքնաստուգում, որը ձեզ կօգնի որոշել ձեր համապատասխան դասարանների հաջորդականությունը (ESL 3, 4, 5, 6, 8, and 110) քրեդիտ ծրագրում։

Ուղղորդված ինքնաքննությունը (The GSP process) բաղկացած է երկու մասից․

 1. Հարցումներ - Դուք պետք է պատասխանեք ձեր անգլերեն լեզվի նախնական կրթության և իմացության մասին մի քանի հարցումների։ (10-20 րոպե)
 2. Անգլերենի գրավոր քննություն – Դուք կունենաք 45 րոպե տրված թեմայով շարադրություն գրելու համար։

Դուք կարող եք հանձնել այս ինքնաքննությունը կա՛մ անձամբ LACC-ում, կա՛մ առցանց (Zoom-ով). Ստորև նշված են քննության օրերը և ժամերը։

ESL Ինքնաքննության ժամանակացույցը


Օրերը Անձնական ներկայությամբ հանձնվող քննության ժամեր Առցանց քննության ժամերը
Երկուշաբթի
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
Երեքշաբթի
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Չորեքշաբթի  
 • 11:00AM
 • 2:00PM
Հինգշաբթի
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Ուրբաթ  
 • 11:00AM

Այն ուսանողները, որոնք անձամբ ներկայանալու են LACC:

· Ժամանակացույցում նշված օրերին և ժամերին դուք պետք է գաք Ընդհանուր Խորհրդատվության Գրասենյակ, (General Counseling office) Ուսանղական ծառայությունների մասնաշենք, երկրորդ հարկ (Student Services Building 2nd floor) ։

· Խնդրում ենք ժամանել նշված ժամանակից 5 կամ 10 րոպե շուտ՝ գրանցման համար։

· Եթե Դուք ավելի քան տասնհինգ րոպե ուշացել եք, պետք է վերադառնաք մեկ այլ օր հարցումների և գրավոր քննության համար։

· Խնդրում ենք բերել ձեզ հետ ձեր նկարով որևէ փաստաթուղթ, ունենալ Լոս Անջելեսի հանրային քոլեջի ուսանողական քարտի համարը, և կարողանալ մուտք գործել ձեր ուսանողական Էլեկտրոնային հասցե։


Այն ուսանողները, որոնք առցանց են հանձնելու քննությունը:

· Պետք է մուտք գործել ներքևում նշված Zoom— ի հասցեն ժամացուցակում նշված օրը և ժամին։

· Եթե դուք ավելի քան տասնհինգ րոպե ուշացել եք ձեզ համար նախատեսված ժամից, դուք չեք կարող մուտք գործել Zoom և հանձնել հարցումները կամ գրավոր քննությունը այդ օրը։

· Խնդրում ենք բերել ձեզ հետ ձեր նկարով որևէ փաստաթուղթ, ունենալ Լոս Անջելեսի հանրային քոլեջի ուսանողական քարտի համարը, և կարողանալ մուտք գործել Ձեր ուսանողական Էլեկտրոնային հասցե։

Zoom Meeting Link


Եթե ունեք հարցեր քննության կամ հարցումների վերաբերյալ, խնդրում ենք ուղարկել հաղորդագրություն հետևյալ հասցեով։ @email կամ զանգահարել (323) 953-4000 ext. 2361.

ESL Guided Self-Placement (ESL গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্ট)

লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কলেজের ক্রেডিট ESL (দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি) প্রোগ্রামটি অ-নেটিভ ইংরেজি ভাষাভাষীদের ভবিষ্যত একাডেমিক অধ্যয়ন এবং ক্যারিয়ারের অগ্রগতির জন্য প্রস্তুত করে। ক্রেডিট ESL প্রোগ্রামটি ছয়টি স্তর অফার করে, যাতে লো-ইন্টারমিডিয়েট ESL থেকে এডভান্সড ESL পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোচ্চ কোর্সটি (ESL 110: অ-নেটিভ স্পিকারদের জন্য কলেজ রচনা) ইংরেজি 101 এর সমতুল্য।

আপনি যদি একজন নতুন ESL শিক্ষার্থি হন, তবে গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়া আপনাকে আপনার ইংরেজি ভাষা দক্ষতা ভিত্তিতে ক্রেডিট ESL কোর্সের ক্রমানুসারে (ESL 3, 4, 5, 6, 8 এবং 110) এর মধ্যে উপযুক্ত স্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। GSP প্রক্রিয়া দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

১. Guided Self-Placement Survey ( গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট জরিপ )- আপনি আপনার ইংরেজি ভাষার পটভূমি এবং দক্ষতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবেন। (১০-২০ মিনিট)

২. ESL রচনা মূল্যায়ন - লেখার প্রম্পটের উপর ভিত্তি করে একটি রচনা লিখতে আপনার কাছে ৪৫ মিনিট সময় থাকবে।

আপনি LACC-এ ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনলাইনে (Zoom) GSP প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। উপলব্ধ দিন এবং সময়ের জন্য নীচের ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) সময়সূচী দেখুন।


ESL গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্ট সময়সূচী

দিন  ইন-পারসন সময় অনলাইন সময় (ভার্চুয়াল)
সোমবার
 • ১১:০০ পূর্বাহ্ণ
 • ২:০০ অপরাহ্ণ
 • ৫:০০ অপরাহ্ণ
মঙ্গলবার
 • ১১:০০ পূর্বাহ্ণ
 • ২:০০ অপরাহ্ণ
 
বুধবার  
 • ১১:০০ পূর্বাহ্ণ
 • ২:০০ অপরাহ্ণ
বৃহস্পতিবার
 • ১১:০০ পূর্বাহ্ণ
 • ২:০০ অপরাহ্ণ
 
 শুক্রবার  
 • ১১:০০ পূর্বাহ্ণ

LACC-এ ব্যক্তিগতভাবে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য:

· ESL গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্টের সময়সূচীতে উল্লিখিত তালিকাভুক্ত সময় ও দিন অনুযায়ী সাধারণ কাউন্সেলিং অফিসে (স্টুডেন্ট সার্ভিসেস বিল্ডিং ২য় তলায়) আসুন।

· অনুগ্রহ করে চেক ইন করার জন্য কমপক্ষে পাঁচ বা দশ মিনিট আগে পৌঁছান।

· আপনি যদি ১৫ মিনিটের বেশি দেরি করেন, তাহলে আপনাকে GSP সমীক্ষা এবং লেখার মূল্যায়ন করতে অন্য একদিন ফিরে আসতে হবে।

· অনুগ্রহ করে একটি ফটো আইডির কিছু ধরণ আনুন , আপনার LACCD ছাত্র আইডি নম্বর নিয়ে আসুন এবং আপনি আপনার LACCD ছাত্র ইমেইল অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হতে হবে।


অনলাইনে GSP প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের জন্য:

· ESL গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্টের (GSP) সময়সূচী অনুযায়ী তালিকাভুক্ত সঠিক সময়ে এবং দিনে নিচের Zoom লিঙ্কে লগ ইন করুন।

· আপনি যদি নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিটের বেশি দেরি করে আসেন, তাহলে আপনি ঐ দিনে GSP সমীক্ষা এবং রচনা মূল্যায়ন নেওয়ার জন্য Zoom লিঙ্কে ঢুকতে পারবেন না।

· অনুগ্রহ করে একটি ফটো আইডির কিছু ধরণ আনুন , আপনার LACCD ছাত্র আইডি নম্বর নিয়ে আসুন এবং আপনি আপনার LACCD ছাত্র ইমেইল অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হতে হবে।

(Zoom Meeting Link


আপনার যদি ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে @email -এ একটি ইমেইল পাঠান অথবা (323) 953-4000 এক্সটেনশন 2361 নম্বরে ফোন করুন।

ESL Guided Self-Placement ESL 自我评估引导安置测试指南

洛杉矶市立学院的 ESL (英语作为第二语言) 的学分课程是为英语并非其母语之人士, 在未 来课业学习,工作求职以及日后事业发展所做的准备课程.

ESL学分课程提供了从低中级ESL 到先进最高级班的ESL课程, 总共有六个不同的级别. 其中最高级班的课程 (ESL 110: 非母语人士的大学作文课程) 相当于英语 101. 如果你是 ESL 的新生, 将通过自我评估语言引导安置测试的结果来进行分班. (GSP) 可以帮助你, 根 据你自己的英语水平在ESL 的分班课程中 (ESL 3、4、5、6、8 和 110) 绝对能够帮助到你 找到最适合你自己语言水平能力的班级.

GSP总共有两个部分:

 1. 自我评估 - 首先要做一项问卷调查- 测试你的英语水平能力和过去学习语言环境背 景的问答调查(大约10 到 20 分钟)
 2. ESL 写作能力评估 - 根据写作提示题目须在45 分钟之内写完一篇作文

你可以亲自来 LACC 校园内或在线上 (Zoom) 完成 GSP 的流程. 请对照参阅下面 ESL自 我评估引导差班安置 (GSP) 时间表, 选择适于您的的日期和时间完成手续. ESL Guided Self-Placement ESL 语言测试评估时间表

ESL Guided Self-Placement ESL 语言测试评估时间表

日期 面对面时间  在线时间 (网上)
星期一 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
星期二 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
星期三   
 • 11:00AM
 • 2:00PM
星期四 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
星期五
 
 • 11:00AM

对于亲自到校来 LACC 校园内的的学生:

 • 根据 ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 时间表上列出的日期和时间亲自来学生顾 问咨询办公室 (在学生服务楼 2 楼)
 • 请至少提前五分钟或十分钟到达学生服务大楼办里登记
 • 如果你迟到超过了 15 分钟, 就必须另外再择一日重新返校参加 GSP 问卷调查及撰 写一篇作文以评估测验你的写作能力.
 • 当天请携带附有照片的身份证件、你的 LACCD ID 学生证号码, 并确保你能上网自 己的 LACCD 学生电子邮件.

对于选择参加线上 (Zoom) GSP 流程的学生:

 • 请按照 ESL (GSP) 时间表中所列出的确切时间和日期并登录下面的 Zoom 链接.
 • 如果你比预定时间迟到超过了15分钟,您将无法在当天进入 Zoom 链接参加 GSP 问卷调查和作文写作评估测验.
 • 请携带某种形式附有照片的身份证件、您的 LACCD 学生 ID 号码、并确保你能够 自由查看上网您的 LACCD 学生电子邮件.

Zoom Meeting Link

如果您对 ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 有任何疑问, 请发送电子邮件至 @email 或致电 (323) 953-4000 分机号码 2361.

راهنمای تعیین سطح زبان انگلیسی برای فارسی زبانان (GSP)

واحدهای درسی زبان انگلیسی (به عنوان زبان دوم) در کالج سیتیِ لس آنجلس (LACC)، افراد غیرانگلیسی زبان (فارسی زبانان) را برای برنامه های آتی دانشگاهی و پیشرفت های شغلی آماده می کند. دوره ی انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL) در شش سطوح از سطح متوسط به پایین تا سطح پیشرفته ارائه می شود. بالاترین واحد درسی ارائه شده (نگارش متون آکادمیک برای غیرانگلیسی زبانان ESL 110:) با واحد درسی English 101 برابری می کند. اگر شما یک زبان آموز جدید غیرانگلیسی هستید، پروسه تعیین سطح (GSP) شما را در ارزیابی سطح مناسب زبان انگلیسی کمک خواهد کرد تا بتوانید از میان ترتیب دروس ESL ارائه شده (ESL 3, 4, 5, 6, 8 and 110)، مناسب ترین واحد درسی را بر اساس سطح خود انتخاب فرمایید. پروسه تعیین سطح شامل دو بخش ذیل می باشد:

1- تعیین سطح اولیه زبان انگلیسی – شما به مجموعه ای از سوالات در خصوص پیشینه و مهارت های زبان انگلیسی خود جواب خواهید داد. (ده تا بیست دقیقه)

2- تعیین سطح نگارشی زبان انگلیسی (Writing) – شما چهل و پنج دقیقه فرصت خواهید داشت متنی بر اساس دستورالعمل ارائه شده بنویسید.

شما میتوانید پروسه تعیین سطح را به صورت حضوری در کالج سیتیِ لس آنجلس (LACC) یا به صورت آنلاین و از طریق Zoom کامل کنید. لطفا برای اطلاع از روزها و ساعات در دسترس جهت پروسه تعیین سطح (GSP) به جدول زمانی زیر مراجعه فرمایید.

 

جدول زمانبندی جهت فرآیند تعیین سطح

ساعات مراجعه آنلاین

ساعات مراجعه حضوری

روزها

5 بعدازظهر

11 صبح

2 بعدازظهر

دوشنبه ها

 

11 صبح

2 بعدازظهر

سه شنبه ها

11 صبح

2 بعدازظهر

 

چهارشنبه ها

 

11 صبح

2 بعدازظهر

پنجشنبه ها

11 صبح

 

جمعه ها

 

برای دانشجویایی که قصد مراجعه حضوری دارند (LACC):

 

 

برای دانشجویانی که قصد انجام فرآیند به صورت آنلاین (مجازی) دارند:

 • خواهشمند است دقیقاً در ساعت و روز مشخص شده در جدول زمانبندی بالا از طریق لینک زیر به Zoom وارد شوید.
 • اگر بیش از پانزده دقیقه نسبت به ساعت تعیین شده تاخیر داشته باشید، شما قادر به وارد شدن به Zoom از طریق لینک جهت انجام فرآیند آزمون تعیین سطح نخواهید بود.
 • لطفا کارت شناسایی عکسدار و شماره دانشجویی LACCD را به همراه داشته باشید و همچنین به ایمیل دانشجویی خود دسترسی داشته باشید.

 

Zoom Meeting Link

اگر هرگونه سوالی در خصوص فرآیند تعیین سطح زبان انگلیسی (ESL) دارید، لطفاً با ایمیل @email و یا شماره تلفن (323) 953-4000 ext. 2361. ارتباط برقرار فرمایید.

ESL Guided Self-Placement (ESLガイダンス付き自己レベル判定)

Los Angeles City Collegeの単位認定ESL (English as a Second Language)プログラムは、英語を母国語としない学生の学業上の進路選択やキャリアアップのための準備コースです。単位認定ESLプログラムには、初中級ESLから上級ESLまで6つのレベルがあります。最上級コースのESL 110:College Composition for Non-Native Speakers (ESL110:非母国語話者のための大学英作文)はEnglish 101に相当します。

初めてESLを受講する学生は、レベルを自己判定できるGSP(Guided Self-Placement)により、あなたの英語力に応じたESLコース(ESL 3, 4, 5, 6, 8, 110)の中から適切なレベルのクラスを見つけることができます。GSP2つのセクションから構成されています:

 1. Guided Self-Placement Survey (ガイダンス付き自己レベル判定質問表) - あなたの英語学習の背景とスキルに関する質問に答えます。(1020分)
 2. ESL Writing Assessment (ESL英作文テスト) - 45分間で与えられたトピックについて英語で作文を書きます。

GSPLACCで直接受けるか、オンライン(Zoom)で受けることができます。受験可能な曜日と時間については、下記のESL Guided Self-Placement (GSP)スケジュールをご覧ください。


ESL Guided Self-Placement (ESL自己レベル判定テスト)・スケジュール

曜日 時間 (対面) 時間 (オンライン)
月曜日 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
火曜日 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
水曜日   
 • 11:00AM
 • 2:00PM
木曜日 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
金曜日   
 • 11:00AM

LACCに来校して受験される方へ:

 • ESL Guided Self-Placement (GSP)スケジュールに記載されている日時に、Student Services Building2階にあるGeneral Counseling Officeにお越しください。
 • 少なくとも510分前には到着し、受付を済ませてください。
 • 15分以上遅刻した場合は、別の日に再来校して受験していただく必要があります。
 • 写真付き身分証明書とLACCDの学生番号を持参し、LACCDの学生用Eメールアドレスにアクセスできるように設定しておいてください。

オンラインで受験される方へ:

 • ESL Guided Self-Placement (GSP)スケジュールに記載されている正確な日時に、下記のZoomリンクにログインしてください。
 • 予定時刻に15分以上遅れた場合は、GSPの質問表への回答、および英作文テストを受けるためのZoomリンクに入ることができなくなります。
 • 写真付き身分証明書とLACCDの学生番号を持参し、LACCDの学生用Eメールアドレスにアクセスできるように設定しておいてください。

Zoom Meeting Link

ESL Guided Self-Placement(GSP)に関するご質問は@emailまでメールでご連絡いただくか、(323) 953-4000 内線 2361 までお電話ください。

ESL Guided Self-Placement (ESL 자가 레벨 배치)

Los Angeles City College (LACC) 의 Credit ESL (학점이수 ESL: English as a Second Language) 프로그램은 영어가 모국어가 아닌 사람들이 미래의 학업과 직업개발을 위해 준비할 수 있도록 합니다. 학점이수 ESL 프로그램은 저중급 ESL에서 고급 ESL까지 6단계를 제공합니다. 가장 높은 과정 (ESL 110: College Composition for Nonnative Speakers) 은 English 101과 동일합니다.

새로운 ESL 학생인 경우 GSP (Guided Self-Placement) 프로세스를 통해 학점이수 ESL 코스 과정 (ESL 3, 4, 5, 6, 8, 110) 내에서 자신의 영어 실력에 따라 적절한 레벨을 찾을 수 있습니다. GSP 프로세스는 두 부분으로 구성됩니다.

 1. Guided Self-Placement Survey (자가 레벨 배치 설문 조사) – 자신의 영어 교육배경 및 실력에 대한 일련의 질문에 답하게 됩니다. (10~20분)
 2. ESL Writing Assessment (작문 평가) – 작문 질문에 따라 작문을 작성하는 데 45분이 주어집니다.

GSP 프로세스는LACC 캠퍼스를 직접 방문 또는 온라인 (Zoom) 으로 완료할 수 있습니다. 완료 가능한 날짜와 시간은 아래의 ESL Guided Self-Placement (GSP) 일정을 참조하십시오.


ESL Guided Self-Placement (GSP) 일정

요일 직접 방문 시간 온라인 방문 시간 (Zoom)

월요일

 • 오전 11:00
 • 오후 2:00
 • 오후 5:00

화요일

 • 오전 11:00

 • 오후 2:00

 

수요일

 
 • 오전 11:00
 • 오후 2:00

목요일

 • 오전 11:00
 • 오후 2:00
 

금요일

 
 • 오전 11:00

LACC를 직접 방문할 학생의 경우:

 • ESL Guided Self-Placement (GSP) 일정에 명시된 시간과 날짜에 따라 General Counseling 오피스 (Student Services Building 2층) 로 오십시오.
 • 체크인을 위해 최소 5~10분 일찍 도착하십시오.
 • 15분 이상 늦으면 GSP 설문 조사 및 작문 평가를 받기 위해 다른 날 다시 돌아오셔야 합니다.
 • 사진이 있는 신분증과 LACCD 학생 ID 번호를 가지고, LACCD 학생 이메일에 들어갈수 있어야 합니다.

GSP 프로세스를 온라인으로 완료할 학생의 경우:

 • ESL Guided Self-Placement (GSP) 일정에 나와 있는 정확한 시간과 요일에 아래 Zoom 링크에 로그인하십시오.
 • 예정된 시간보다 15분 이상 늦을 경우 Zoom 링크로 들어가 당일 GSP 설문조사 및 작문 평가에 응시할 수 없습니다.
 • 사진이 있는 신분증과 LACCD 학생 ID 번호를 , LACCD 학생 이메일에 들어갈수 있어야 합니다.

Zoom Meeting Link


ESL Guided Self-Placement (GSP) 에 대한 질문이 있는 경우 @email 로 이메일을 보내거나 (323) 953-4000 내선 2361로 전화하십시오.

Руководство к процессу Самостоятельного выбора (GPS) курсов в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL)

Программа дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL) в Los Angeles City College готовит специалистов, не владеющих английским языком на родном уровне, к последующему образовательному и карьерному росту. Программа включает шесть уровней, начиная от низкого до продвинутого уровня ESL. Самый высокий уровень (ESL 110: College Composition for Non-Native Speakers) соответствует English 101.

Если вы новый студент программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL), Руководство по процессу Самостоятельного выбора (GSP) поможет вам определить ваш уровень владения языком в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному ESL (ESL 3, 4, 5, 6, 8 и 110). Процесс GSP состоит из двух частей:

 1. Устное интервью - вы ответите на ряд вопросов о вашем опыте обучения английскому языку и навыках. (10-20 минут)
 2. Оценка письменного владения английским языком (ESL) - у вас будет 45 минут, чтобы написать сочинение на заданную тему.

Вы можете завершить процесс Самостоятельного выбора как лично, посетив Los Angeles City College, так и онлайн через платформу Zoom. Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием Программы Самостоятельного выбора (GPS) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL)

Расписание процесса Самостоятельного выбора (GPS) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL).

Дни недели Лично время Онлайн  время
Понедельник 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
Вторник
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Среда   
 • 11:00AM
 • 2:00PM
Четверг 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Пятница  
 • 11:00AM

Для студентов, проходящих процесс лично в Los Angeles City College (LACC):

 • Приглашаем вас посетить офис консультирования по общим вопросам (General Counseling Office) (здание обслуживания студентов, 2-й этаж) в день и время, указанные в расписании процесса Самостоятельного выбора (GPS) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL).
 • Пожалуйста, приходите минимум за пять или десять минут до начала регистрации.
 • В случае опоздания более чем на 15 минут, вам придется вернуться в другой день для прохождения устного интервью GSP и написания сочинения.
 • Не забудьте взять с собой удостоверение личности с фотографией, иметь при себе свой студенческий идентификационный номер LACCD и быть готовым к доступу к своей студенческой электронной почте LACCD.

Для студентов, проходящих процесс GSP онлайн:

 • Пожалуйста, присоединитесь к конференции Zoom, перейдя по ссылке ниже в установленное время и день, указанные в расписании процесса Самостоятельного выбора (GPS) в рамках программы программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL).
 • В случае опоздания более чем на 15 минут, вы не сможете войти в Zoom для прохождения устного интервью GSP и написания сочинения в этот день.
 • Не забудьте взять с собой удостоверение личности с фотографией, иметь при себе студенческий идентификационный номер LACCD и быть готовым к доступу к своей студенческой электронной почте LACCD.

Zoom Meeting Link

Если у вас есть вопросы по поводу процесса Самостоятельного выбора (GPS) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL), отправьте электронное письмо по адресу: @email или позвоните по телефону (323) 953-4000, дополнительный номер 2361.

Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL

El Programa ESL (Ingles como Segundo Idioma) con Crédito académico de Los Angeles City College prepara a los hablantes no nativos del idioma inglés para sus futuros estudios académicos y su desarrollo profesional. El Programa con Crédito ESL ofrece seis niveles, desde ESL intermedio bajo hasta ESL avanzado. El curso más alto (ESL 110: Composición Universitaria para No Hablantes Nativos) es equivalente a Inglés 101.

Si usted es un nuevo estudiante de ESL, el proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) le ayudará a encontrar el nivel adecuado dentro de la secuencia de cursos de ESL con crédito (ESL 3, 4, 5, 6, 8, y 110) basado en su dominio del idioma inglés. El proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) consta de dos partes:

 1. Una encuesta guiada de autoevaluación: Usted responderá a una serie de preguntas sobre su nivel de inglés y sus conocimientos del idioma. (10-20 minutos)
 2. Una prueba escrita de ESL – Usted dispondrá de 45 minutos para escribir una composición basada en un tema escrito.

Usted puede completar el proceso de autoevaluación GSP ya sea en persona en LACC o en línea por medio de Zoom. Por favor, consulte el calendario de la Autoevaluación Guiada de ESL (ESL GSP) aquí detallado para los días y horarios disponibles.

Horario de Autoevaluación guiada de ESL

Días Horas presenciales  Horas en línea (virtual)
Lunes 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
Martes 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Miércoles   
 • 11:00AM
 • 2:00PM
Jueves 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Viernes   
 • 11:00AM

Para estudiantes que completaran la autoevaluación en persona en LACC:

 • Acudir a la oficina de Asesoramiento General (Edificio de Servicios Estudiantiles 2do piso) de acuerdo con los horarios y días indicados en el Programa de Autoevaluación Guiada de ESL(GSP) anteriormente detallado.
 • Por favor, llegue al menos cinco o diez minutos antes para registrarse.
 • Si llega más de 15 minutos tarde, tendrá que volver otro día para realizar la encuesta guiada de autoevaluación y la prueba escrita.
 • Por favor traiga alguna forma de identificación con foto, tenga su número de identificación de estudiante de LACCD, y asegúrese de tener acceso a su correo electrónico de estudiante de LACCD.

Para los estudiantes que realizan el proceso del Autoevaluación en línea:

 • Inicie sesión en el enlace de Zoom que aparece abajo. Conéctese a la hora y el día exactos indicados en el calendario de Autoevaluación (GSP) de ESL.
 • Si llega con más de 15 minutos de retraso a la hora programada, no podrá entrar en el enlace Zoom para realizar la encuesta y la prueba escrita ese día.
 • Por favor traiga alguna forma de identificación con foto, tenga su número de identificación de estudiante de LACCD, asegúrese de tener acceso a su correo electrónico de estudiante de LACCD.

Zoom Meeting Link

Si tiene alguna pregunta sobre la Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL, por favor envíe un correo electrónico a assessment@lacitycollege.edu o llame al número (323) 953-4000 y luego marque la extensión 2361.

Керівництво по процесу Самостійного вибору (GPS) курсів у межах програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL)

Програма дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL) в коледжі Лос-Анджелеса готує фахівців, які не володіють англійською мовою на рідному рівні, до подальшого освітнього та кар'єрного зростання. Програма включає шість рівнів, починаючи від низького до високого рівня ESL. Найвищий рівень (ESL 110: Коледжна композиція для нерідно-мовних говорянь) відповідає English 101.

Якщо ви новий студент програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL), Керівництво по процесу Самостійного вибору (GSP) допоможе вам визначити ваш рівень володіння мовою в межах програми дипломного навчання англійської мови як іноземної ESL (ESL 3, 4, 5, 6, 8 та 110). Процес GSP складається з двох частин:

 1. Усне інтерв'ю - ви відповідаєте на ряд питань про ваш досвід навчання англійської мови та навички. (10-20 хвилин)
 2. Оцінка писемного володіння англійською мовою (ESL) - у вас буде 45 хвилин, щоб написати твір на визначену тему.

Ви можете завершити процес Самостійного вибору як особисто, відвідавши коледж Лос-Анджелеса, так і онлайн через платформу Zoom. Будь ласка, перегляньте розклад Програми Самостійного вибору (GPS) в межах програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL).

Розклад процесу Самостійного вибору (GPS) в межах програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL).

Дні тижня Особисто, час  Онлайн, час
Понеділок 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 • 5:00PM
Вівторок 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
Сeреда   
 • 11:00AM
 • 2:00PM
Четвер 
 • 11:00AM
 • 2:00PM
 
П’ятниця   
 • 11:00AM

Для студентів, які проходять процес особисто в Лос-Анджелеському міському коледжі (LACC):

 • Запрошуємо вас відвідати офіс консультування з загальних питань (General Counseling Office) (будівля обслуговування студентів, 2-й поверх) в день і час, зазначені в розкладі процесу Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL).
 • Будь ласка, приходьте за п'ять або десять хвилин до початку реєстрації.
 • У разі запізнення більше ніж на 15 хвилин, вам доведеться повернутися в інший день для проходження усного інтерв'ю GSP та написання твору.
 • Не забудьте взяти з собою посвідчення особи з фотографією, мати свій студентський ідентифікаційний номер LACCD та бути готовим до доступу до своєї студентської електронної пошти LACCD.

Для студентів, які проходять процес GSP онлайн:

 • Будь ласка, приєднайтеся до конференції Zoom, перейшовши за посиланням нижче у встановлену дату та час, вказані в розкладі процесу Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL).
 • У разі запізнення більше ніж на 15 хвилин, ви не зможете увійти в Zoom для проходження усного інтерв'ю GSP та написання твору в цей день.
 • Не забудьте взяти з собою посвідчення особи з фотографією, мати свій студентський ідентифікаційний номер LACCD та бути готовим до доступу до своєї студентської електронної пошти LACCD.

Zoom Meeting Link

Якщо у вас є питання щодо процесу Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL), надішліть електронного листа за адресою: @email або зателефонуйте за номером (323) 953-4000, додатковий номер 2361.

Off

Frequently Asked Questions

 

1. Who should take the ESL Guided Self-Placement (GSP) process?

The ESL Guided Self-Placement (GSP) process is for students who wish to take Credit ESL classes at Los Angeles City College. This program serves students who are not native speakers of English and who have not graduated from a U.S. high school.

If you are a non-native speaker of English who has graduated from an American high school, you should register for a transfer-level composition course: English 101, English 101Z, or ESL 110 (College Composition for Non-Native Speakers).


2. I am a new student. How do I get an LACCD student ID number?

Before you take the ESL Guided Self-Placement (GSP) process, you will need to obtain your LACCD student ID number. You can get a number by applying online at Apply Online webpage or by going to the Admissions Office (Student Services Building, 1st floor). You can also visit the Welcome Center (Student Services Building, 1st floor) for assistance.

For the GSP process, it is important that you enter your correct LACCD student ID number, which starts with 88 or 9. (Do not use your driver’s license number, passport number, work identification number, etc. Using such numbers will only delay the time that you can see your placement recommendations and register for your classes.)


3. What rules must be followed during this process?

You will receive instructions before you begin the GSP survey and writing assessment. You may not use textbooks, notes, dictionaries, Google search, or your cell phone. You may also not use a grammar or spellchecker, Google Translate, or an AI program like ChatGPT.

You must present a photo ID to complete the Guided Self-Placement (GSP) process. Any form of fraud (e.g., using a false name or ID number, submitting a composition written by another person, or engaging in any other form of cheating) constitutes a violation of the Standards of Student Conduct and may result in disciplinary action.


4. I have a disability. How can I get assistance to take the GSP?

The Office of Special Services (OSS) serves students with verified disabilities such as vision or hearing impairment, physical or mobility issues, mental health, learning disabilities, and more. Based on your individual needs, you may qualify for assistance in completing the Guided Self-Placement survey and writing sample. Some examples of accommodations include: a distraction-free room, Braille or large print, extended time, a wheelchair accessible testing station, screen-reading technology, provision of scribes, and permission to bring and take medication.

To qualify for OSS services, you will be asked to provide verification of your disability (e.g., doctor’s note, school records such as an IEP) and complete the OSS Application process.

For further information, please contact OSS:

 • In Person: Student Services Building, 1st Floor, Window 15
 • Phone: (323) 953-4000 ext. 2270
 • Email: @email

The OSS office is open Mondays through Thursdays (8:00 am - 4:00 pm) and on Fridays (8:00 am - 2:00 pm).


5. When and how will I get the results of the Guided Self-Placement (GSP) process?

Within two business days, you will receive an email from the General Counseling staff. It will give you both your Self-Placement Level and Recommended Level.

If the levels are the same, you may go ahead and register for the course offered at that level. For example, if your Self-Placement Level and Recommended Level are both Level 5, you may register for ESL 5A, which is a required course, as well as ESL 5B and ESL 5C, which are elective courses.

However, if the levels are different, we will ask you to make a choice. For example, if your Self-Placement Level is 4 and your Recommended Level is 5, you may choose either Level 4 or Level 5.

The same is true if your Self-Placement Level is higher. For example, if your Recommended Level is 3 and your Self-Placement Level is 4, you may choose either Level 3 or Level 4. It is your decision.

After you reply to the email from the General Counseling staff with your decision, your final placement level will be entered into the SIS system, and you will be able to register for your credit ESL course(s).


6. After I have completed this process, what can I do next?

You will be able to register for your credit ESL course(s). The Credit ESL Program at LACC offers the following courses:

 • Writing and Grammar (ESL 3A, 4A, 5A, 6A, and 8)
 • Reading and Vocabulary (ESL 3B, 4B, 5B, and 6B)
 • Listening and Speaking (ESL 3C, 4C, 5C, and 6C)
 • College Composition for Non-Native Speakers (ESL 110)

Credit ESL Program

You may also contact the General Counseling office to receive academic counseling, including developing your educational plan. The General Counseling office is located on the 2nd floor of the Student Services Building. Online assistance is available through live chat (through Cranium Café).

General Counseling


7. May I repeat the ESL Guided Self-Placement (GSP) process?

The ESL Guided Self-Placement (GSP) process is designed to help you achieve academic success by guiding you to the credit ESL course level that best matches your English language proficiency.

Please note that ESL Guided Self-Placement (GSP) is a one-time process and cannot be repeated. If you have any questions or concerns about this process or which courses you should register for, please contact: Department Chair Jeffrey Nishimura at @email or ESL Vice Chair Thi Thi Ma at @email.

Coming Soon

Հաճախակի տրվող հարցեր

1. Ո՞վ պետք է հանձնի ESL-ի ինքնաքննությունը։

Այս ինքնաքննությունը նախատեսված է այն ուսանողների համար, որոնք ցանկանում են գրանցվել Լոս Անջելեսի հանրային քոլեջի (LACC) քրեդիտ ESL դասարաններում։ Այս ծրագիրը նախատեսված է այն ուսանողների համար, որոնք չեն հանդիսանում անգլերենը որպես մայրենի լեզու կրողներ և ովքեր իրենց միջնակարգ կրթությունը չեն ստացել Միացյալ Նահանգներում։

Եթե անգլերենը չի հանդիսանում ձեր մայրենի լեզուն, բայց դուք ձեր միջնակարգ կրթությունը ստացել եք Միացյալ Նահանգներում, դուք պետք է վերցնեք համալսարան փոխադրվող անգլերենի դասեր՝ ինչպիսիք են English 101, English 101Z, or ESL 110 (Անգլերեն շարադրության դաս ոչ անգլիախոսների համար).


2. Ես նոր ուսանող եմ։ Ինչպե՞ս կարելի է ստանալ LACCD ուսանողական քարտի համարը։

Ինքնաքննությունը հանձնելուց առաջ, դուք պետք է ձեռք բերեք LACCD -ի ուսանողական քարտի համար։ Դուք կարող եք համարը ձեռք բերել՝ դիմելով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին https://www.lacc.edu/apply կամ գնալով Admissions Office (Student Services Building, 1st floor)։ Դուք կարող եք նաև այցելել Welcome Center (Student Services Building, 1st floor) աջակցության համար։

Ինքնաքննության համար շատ կարևոր է մուտքագրել ձեր ճիշտ LACCD-ի ուսանողական քարտի համարը, որը սովորաբար սկսվում է 88 կամ 9 թվերով։ Մի՛ գործածեք ձեր վարորդական իրավունքի համարը, անձնագրի համարը, աշխատանքի իրավունքի հաստատման համարը և այլն։ Գործածելով նման համարներ՝ դուք կհետաձգեք խորհրդատվության և դասերի գրանցման համար նախատեսված ձեր ժամանակը։


3. Ո՞ր կանոններին պետք է հետևել ինքնաքննության ընթացքում։

Մինչ հարցումներին պատասխանելը և գրավոր քննության սկսելը, դուք պետք է ստանաք մի քանի հրահանգներ։ Արգելվում է գործածել դասագիրք, նշումներ, բառարաններ, Google-ով կամ հեռախոսով փնտրել որևէ բան։ Դուք նաև չպետք կիրառեք քերականության կամ բառերի հեգումը ստուգող ծրագիր, Google-ի թարգմանություն, կամ Արհեստական Բանականության որևէ ծրագի, ինչպիսին է ChatGPT-ին։

Դուք պետք է ներկայացնեք անձը հաստատող լուսանկարով փաստաթուղթ ինքնաքննությունը հանձնելու համար։ Ցանկացած կեղծիք ( օրինակ՝ կեղծ անվան օգտագործումը, կամ ուրիշի ուսանողական քարտի օգտագործումը, այլ անձի

աշխատանքի հանձնումը, կամ կեղծարարության որևէ դրսևորման դեպք) իրենից ներկայացնում է ուսանողական կարգապահության խախտում և կհանգեցնի կարգապահական միջոցների կիրառմանը։


4. Ես հաշմանդամ եմ։ Ի՞նչ աջակցություն կարող եմ ստանալ ինքնաքննությունը հանձնելու համար։

Հաշմանդամների հատուկ ծառայությունների գրասենյակը (OSS) օգնում է տեսողական, լսողական, ֆիզիկական հաշմանդամությամբ ուսանողներին, որոնք նաև ունեն ֆիզիկապես տեղաշարժվելու դժվարություն, մտավոր հետամնացություն և այլ դժվարություններ։ Ձեր անհատական խնդիրները հաշվի առնելով՝ գրասենյակը ձեզ կարող է աջակցել հարցումները լրացնելու և գրավոր ինքնաքննությունը հաձնելու մեջ։ Աջակցության օրինակներ կարող են լինել առանձին սենյակի տրամադրումը, խոշոր տառերով կամ Բրեյլի այբուբենով տպված գրության և լրացուցիչ ժամանակի տրամադրումը, այնպիսի քննության սենյակի տրամադրում, որտեղ կարող է մտնել հաշմանդամության սայլակ, էկրանը կարդացող տեխնիկայի տրամադրում, բժշկական ցուցումների հետևողականություն, և անհրաժեշտ դեղորայքն ընդունելու թույլտվություն։

Հաշմանդամների հատուկ ծառայությունների գրասենյակի աջակցությունից օգտվելու համար, դուք պետք է ներկայացնեք ձեր հաշմանդամությունը հաստատող փաստաթուղթ։ (օրինակ՝ բժշկի նշումները, դպրոցի տեղեկագիր ինչպես օրինակ IEP) Նաև պետք է լրացնեք Հաշմանդամության հատուկ ծառայությունների դիմումը այստեղ․ OSS Application

Հաշմանդամների հատուկ ծառայությունների գրասենյակի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ իմանալու համար դուք կարող եք․

· Անձամբ այցելել- Student Services Building, 1-ին հարկ պատուհան 15

· Զանգահարել: (323) 953-4000 ext. 2270 · Ուղարկել էլ․ նամակ @email

Հաշմանդամների հատուկ ծառայությունների գրասենյակը բաց է երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի (8:00 am - 4:00 pm) և ուրբաթ օրերը (8:00 am - 2:00 pm).


5. Ե՞րբ և ինչպե՞ս ես կարող եմ ստանալ իմ ինքնաքննության արդյունքները։

Երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում դուք կստանաք էլեկտրոնային նամակ քոլեջի Ընհանուր խորհրդատվական անձնակազմից (the General Counseling staff). Այնտեղ նշված կինի ձեր ինքնաքննության աստիճանը և խորհուրդ կտրվի որ աստիճանից սկսել։

Եթե այդ երկու աստիճանները նույնն են, դուք կարող եք ազատ գրանցվել այդ աստիճանին համապատասխանող դասերին։ Օրինակ՝ եթե ձեր ինքնաքննության

արդյունքը և առաջարկվող աստիճանը երկուսն էլ 5 են, դուք կարող եք գրանցվել ESL 5A դասին, որը պարտադիր պահանջվող դասերի ցուցակից է, ինչպես նաև կարող եք գրանցվել ESL 5B և ESL 5C, որոնք նույն աստիճանի, բայց ոչ պարտադիր դասեր են։

Սակայն, եթե աստիճանները տարբեր են, դուք կունենաք ընտրության հնարավորություն։ Օրինակ՝ եթե ձեր ինքնաքննության աստիճանը 4 է, ձեզ առաջարկվող աստիճանը 5, դուք կարող եք ընտրել կամ 4-րդ կամ 5-րդ աստիճանը։

Այդ նույն ընտրության իրավունքը դուք կունենաք այն դեպքում նաև երբ ձեր ինքնաքննության արդյունքը առաջարկվող աստիճանից բարձր է։ Օրինակ՝ եթե ձեզ առաջարկվող աստիճանը 3 է, իսկ ինքնաքննության արդյունքը 4, դուք կարող եք ընտրել կա՛մ 3-րդ կա՛մ 4-րդ աստիճանը։ Դա կլինի ձեր որոշումը։

Ընդհանուր խորհրդատվական անձնակազմին (General Counseling staff) ձեր որոշման մասին տեղյակ պահելուց հետո, ձեր վերջնական աստիճանը կամ արդյունքը կտեղադրվի SIS համակարգում, և դուք կարող եք գրանցվել քրեդիտ ESL դասերին։


6. Այս գործընթացն ավարտելուց հետո, ո՞րն է իմ հաջորդ քայլը։

Դուք կարող եք գրանցվել քրեդիտ ESL դասընթացներում։ LACC-ի քրեդիտ ESL ծրագիրը առաջարկում է հետևյալ դասընթացները․

· Writing and Grammar (ESL 3A, 4A, 5A, 6A, and 8)

· Reading and Vocabulary (ESL 3B, 4B, 5B, and 6B)

· Listening and Speaking (ESL 3C, 4C, 5C, and 6C)

· College Composition for Non-Native Speakers (ESL 110)

Քրեդիտ ESL ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների վերաբերյալ հղում: 

Credit ESL Program

Դուք կարող եք միանալ նաև Ընդհանուր Խորհրդատվական գրասենյակին՝ (the General Counseling office) կրթության վերաբերյալ լրացուցիչ խորհրդատվություն ստանալու համար, ինչպես նաև ընդլայնելու ձեր կրթական ծրագիրը։ Ընդհանուր խորհրդատվական գրասենյակը գտնվում է «Ուսանողական ծառայություններ» մասնաշենքի (Student Services Building) 2 -րդ հարկում: Առցանց ծառայությունները կարող եք իրականացնել կենդանի հաղորդակցմամբ (Cranium Café)-ի միջոցով։

Լրացուցիչ տեղեկություններ Ընդհանուր Խորհրդատվական Գրասենյակի մասին։

General Counseling


7. Արդյոք ես կարո՞ղ եմ կրկնել ESL ինքնաքննության գործընթացը։

ESL- ինքնաքննության գործընթացը նախատեսված է օգնել ձեզ կրթական առաջընթացում՝ ուղղորդելով ձեզ դեպի քրեդիտ ESL դասընթացներ, որոնք լավագույնս համապատասխանում են ձեր անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակին։

Խնդրում եմ հաշվի առնել, որ ESL ինքնաքննությունը միանգամյա գործընթաց է և այն չի կարող կրկնվել։ Եթե դուք ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ այս գործընթացի վերաբերյալ, կամ մտածում եք, թե ո՞ր դասընթացներին պետք է արձանագրվեք, խնդրում ենք կապ հաստատել բաժանմունքի ղեկավար Jeffrey Nishimura-ի հետ @email կամ ESL-ի բաժանմունքի փոխտնօրեն Thi Thi Ma-ի հետ @email.

 

সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

 

১. কাদের ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়া নেওয়া উচিত?

ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়া হল সেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যারা লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজে ক্রেডিট ESL ক্লাস নিতে ইচ্ছুক। এই প্রোগ্রামটি এমন ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশন করে যারা ইংরেজির স্থানীয় ভাষাভাষী নন এবং যারা মার্কিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হননি।

আপনি যদি ইংরেজির একজন অ-নেটিভ স্পিকার হন যিনি আমেরিকান হাই স্কুল থেকে স্নাতক হয়েছেন, তাহলে আপনাকে একটি ট্রান্সফার-লেভেল কম্পোজিশন কোর্সের জন্য নিবন্ধন করতে হবে: ইংরেজি 101, ইংরেজি 101Z, বা ESL 110 (অ-নেটিভ স্পিকারদের জন্য কলেজ রচনা)।


২. আমি একজন নতুন ছাত্র। আমি কীভাবে একটি LACCD ছাত্র আইডি নম্বর পেতে পারি?

আপনি ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়া নেওয়ার আগে, আপনাকে আপনার LACCD স্টুডেন্ট আইডি নম্বর পেতে হবে। আপনি অনলাইনে আবেদন করে একটি নম্বর পেতে পারেন 

https://www.lacc.edu/apply

অথবা ভর্তি অফিসে গিয়ে (স্টুডেন্ট সার্ভিসেস বিল্ডিং, ১ম তলা)। আপনি সহায়তার জন্য স্বাগতম কেন্দ্রে (স্টুডেন্ট সার্ভিসেস বিল্ডিং, ১ম তলা) যেতে পারেন।

GSP প্রক্রিয়ার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সঠিক ভাবে আপনার LACCD ছাত্র আইডি নম্বর প্রদান করেন, যা 88 বা 9 দিয়ে শুরু হয়। (আপনার ড্রাইভার লাইসেন্স নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, কর্ম পরিচিতি নম্বর, ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। এই জাতীয় সংখ্যাগুলি ব্যবহার করলে আপনি আপনার স্থান নির্ধারণের সুপারিশগুলি দেখতে এবং আপনার ক্লাসের জন্য নিবন্ধন করতে সময় বিলম্বিত করবেন।)


৩. এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কি নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক?

আপনি GSP সমীক্ষা এবং লেখার মূল্যায়ন শুরু করার আগে নির্দেশাবলী পাবেন। আপনি পাঠ্যপুস্তক, নোট, অভিধান, গুগল অনুসন্ধান বা আপনার সেল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। এছাড়াও আপনি ব্যাকরণ বা বানান পরীক্ষক, Google অনুবাদ বা ChatGPT-এর মতো AI প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারবেন না।

গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্ট (জিএসপি) প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে আপনাকে অবশ্যই একটি ফটো আইডি উপস্থাপন করতে হবে। যেকোনো ধরনের জালিয়াতি (যেমন, একটি মিথ্যা নাম বা আইডি নম্বর ব্যবহার করে, অন্য ব্যক্তির দ্বারা লেখা একটি রচনা জমা দেওয়া, বা অন্য কোনো ধরনের প্রতারণার সাথে জড়িত) ছাত্র আচরণের মান লঙ্ঘন করে এবং এর ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে।


৪. আমার একটি অক্ষমতা আছে। আমি কিভাবে GSP নিতে সহায়তা পেতে পারি?

বিশেষ সেবা দফতর (OSS) যাচাইকৃত অক্ষমতা যেমন দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক বা চলাফেরার সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য, শেখার অক্ষমতা এবং আরও অনেক কিছুর জন্য শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করে। আপনার ব্যক্তিগত চাহিদার উপর ভিত্তি করে, আপনি গাইডেড সেলফ-প্লেসমেন্ট জরিপ এবং নমুনা লেখার জন্য সাহায্যের যোগ্য হতে পারেন। কিছু সাহায্যের উদাহরণ হল: একটি বিভ্রান্তি-মুক্ত রুম, ব্রেইল বা বড় প্রিন্ট, বর্ধিত সময়, একটি হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য টেস্টিং স্টেশন, স্ক্রিন-রিডিং প্রযুক্তি, লেখকদের বিধান, এবং ওষুধ আনা এবং নেওয়ার অনুমতি।

OSS পরিষেবাগুলির যোগ্যতা অর্জনের জন্য, আপনাকে আপনার অক্ষমতা যাচাই করতে বলা হবে (যেমন, ডাক্তারের নোট, স্কুলের রেকর্ড যেমন একটি IEP) এবং এখানে পাওয়া OSS আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে বলা হবে: OSS Application

আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে OSS সাথে যোগাযোগ করুন:

· ব্যক্তিগতভাবে: স্টুডেন্ট সার্ভিসেস বিল্ডিং, ১ম তলা, জানালা ১৫

· ফোন: (৩২৩) ৯৫৩-৪০০০ এক্সটেনশন ২২৭০ · ইমেইল: @email

OSS অফিস সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার (সকাল ৮:০০ টা - বিকেল ৪:০০ টা) এবং শুক্রবার (সকাল ৮:০০ টা - দুপুর ২:০০ টা) খোলা থাকে।


৫. কখন এবং কিভাবে আমি গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়ার ফলাফল পাব?

দুই কর্মদিবসের মধ্যে, আপনি সাধারণ কাউন্সেলিং কর্মীদের কাছ থেকে একটি ইমেইল পাবেন। এটি আপনাকে আপনার স্ব-স্থাপন স্তর এবং প্রস্তাবিত স্তর উভয়ই দেবে।

যদি স্তরগুলি একই হয় তবে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন এবং সেই স্তরে অফার করা কোর্সের জন্য নিবন্ধন করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনার সেলফ-প্লেসমেন্ট লেভেল এবং প্রস্তাবিত লেভেল উভয়ই লেভেল 5 হয়, তাহলে আপনি ESL 5A-এর জন্য নিবন্ধন করতে পারেন, যেটি একটি প্রয়োজনীয় কোর্স, সেইসাথে ESL 5B এবং ESL 5C, যেগুলি ইলেকটিভ কোর্স।

যাইহোক, যদি মাত্রা ভিন্ন হয়, আমরা আপনাকে একটি পছন্দ করতে বলব। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার স্ব-স্থাপন স্তর 4 হয় এবং আপনার প্রস্তাবিত স্তর 5 হয়, তবে আপনি স্তর 4 বা স্তর 5 দুটির মধ্যে একটি স্তর বেছে নিতে পারেন।

আপনার সেল্ফ-প্লেসমেন্ট লেভেল বেশি হলে একই কথা সত্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার প্রস্তাবিত লেভেল 3 হয় এবং আপনার সেলফ-প্লেসমেন্ট লেভেল 4 হয়, তাহলে আপনি লেভেল 3 বা লেভেল 4 দুটির মধ্যে একটি বেছে নিতে পারেন। এটা আপনার সিদ্ধান্ত।

আপনি আপনার সিদ্ধান্তের সাথে জেনারেল কাউন্সেলিং কর্মীদের ইমেইলের উত্তর দেওয়ার পরে, আপনার চূড়ান্ত প্লেসমেন্ট স্তরটি SIS সিস্টেমে প্রবেশ করা হবে এবং আপনি আপনার ক্রেডিট ESL কোর্স(গুলি) এর জন্য নিবন্ধন করতে সক্ষম হবেন।


৬. আমি এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার পরে, আমি পরবর্তীতে কি করতে পারি?

আপনি আপনার ক্রেডিট ESL কোর্স(গুলি) এর জন্য নিবন্ধন করতে সক্ষম হবেন। LACC-তে ক্রেডিট ESL প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত কোর্সগুলি অফার করে:

· লেখা এবং ব্যাকরণ (ESL 3A, 4A, 5A, 6A, এবং 8)

· পড়া এবং শব্দকোষ (ESL 3B, 4B, 5B, এবং 6B)

· শোনা এবং কথা বলা (ESL 3C, 4C, 5C, এবং 6C)

· অ-নেটিভ স্পিকারদের জন্য কলেজ রচনা (ESL 110)

ক্রেডিট ESL প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরও জানুন (এর লিঙ্ক 

Credit ESL Program

আপনি আপনার শিক্ষাগত পরিকল্পনা তৈরি সহ একাডেমিক কাউন্সেলিং পেতে সাধারণ কাউন্সেলিং অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। সাধারণ কাউন্সেলিং অফিসটি স্টুডেন্ট সার্ভিসেস বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় অবস্থিত। অনলাইন সহায়তা সর্বদা লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে পাওয়া যায় (ক্রেনিয়াম ক্যাফের মাধ্যমে)।

সাধারণ কাউন্সেলিং বিভাগ সম্পর্কে আরও জানুন। 

General Counseling


৭. আমি কি ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করতে পারি?

ইএসএল গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) প্রক্রিয়াটি আপনাকে ক্রেডিট ESL কোর্স লেভেলে গাইড করে একাডেমিক সাফল্য অর্জনে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা আপনার ইংরেজি ভাষার দক্ষতার সাথে সবচেয়ে ভালো মেলে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ESL গাইডেড সেল্ফ-প্লেসমেন্ট (GSP) একটি এককালীন প্রক্রিয়া এবং পুনরাবৃত্তি করা যায় না। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার যদি কোন প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকে বা কোন কোর্সের জন্য আপনাকে নিবন্ধন করতে হবে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: বিভাগের চেয়ার জেফরি নিশিমুরা @email -এ অথবা @email -এ ESL ভাইস চেয়ার থি থি মা।

经常问的问题

1. 谁适合并应该参加 ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 流程?

ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 的流程适用于那些希望在洛杉矶市立学院修读 ESL 学分课程的学生. 该计划是为非英语母语人士且从未在美国高中毕业的学生所 提供之服务.

如果你是从美国高中毕业的非英语母语人士, 你应该注册那些将来是可以转级的作 文课程: 英语 101, 英语 101Z 或 ESL 110(非母语人士大学作文)


2. 如果我是一名新学生. 我如何才能获得 LACCD 学生证 ID 号码?

在参加 ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 之前,首先需要申请取得 LACCD 学生 证 ID 号码。您可以通过 网上申请:

https://www.lacc.edu/apply 或者也可以透过网路, 在线上申请还可以前往学校的招生办公室 (学生服务大楼一楼)获取 号码.你还可以前往校本部内的学生欢迎活动中心 (学生服务楼一楼) 去寻求协助.

对于 GSP 流程,输入正确的 LACCD 学生 ID 号码是非常重要, 该号码通常是以 88 或 9 开头.(请勿使用您的驾驶执照号码、护照号码、工作身份证号码等. 使用此类号码只会延 迟你的申请 耽误你注册的时间 也看不到校方建议你该分配到的班级).


3. 在申请过程中必须遵循哪些规则?

在开始答写GSP 问卷调查题目和撰写评估作文之前,你将收到指示说明学生不得使用教 科书、笔记、词典、Google 搜索或手机. 您也不得使用语法或拼写检查器、Google 翻译或 ChatGPT 等 AI 程序.

你必须出示带照片的身份证件才能完成自我评估语言引导安置测试的 (GSP) 流程. 任何形式 的欺诈 (例如 使用虚假姓名或身份证号码、提交他人撰写的作文或从事任何其他形式的作 弊行为) 均构成违反学生行为标准, 并可能导致纪律处分.


4. 我有残疾. 我如何获得申请帮助参加 GSP?

本校设有 特殊服务办公室 (OSS) 为经核实有残疾的学生们提供服务,例如视力或听力障 碍、身体或行动问题、心理健康、学习障碍等。根据您的个人需求,你可能有资格获得完成 自我语言评估安置问卷调查和撰写作文的帮助。住宿的一些例子包括:无干扰的房间、盲 文或大号字体、延长测试的时间、轮椅无障碍测试站、屏幕阅读技术、提供抄写员以及携 带和服用药物的许可。

为了获得 OSS 服务的资格,学生将被要求提供您的残疾证明(例如医生证明、IEP 等学校 记录)并完成此处的 OSS 申请流程: OSS Application

如需了解更多信息,请联系OSS:

 • 亲自前往:学生服务大楼一楼 15 号窗口
 • 电话:(323) 953-4000 分机号码 2270
 • 电子邮件:@email

OSS 办公室的开放时间为周一至周四 (上午 8:00 - 下午 4:00) 和周五 (上午 8:00 - 下午 2:00)


5. 我何时以及如何获得自我评估引导安置测试 (GSP) 的结果?

在两个工作日内,你将收到学生顾问咨询人员发来的电子邮件。它将为你提供自我安置差 班级别和校方建议推荐的级别。

如果级别相同, 你可以继续注册该级别提供的课程. 例如如果你的自我评估安置水平和校 方推荐水平均为5级,您可以注册ESL 5A (必修课程) 以及ESL 5B和ESL 5C(选修课程)

但是, 如果级别不同, 我们会要求您做出自己的选择.例如, 如果你的自我安置级别为 4, 而 建议你的推荐级别为 5, 则您可以选择级别 4 或级别 5

如果你的自我评估安置水平较高, 情况也是如此. 例如, 如果推荐的级别为 3 而你的自我评 估安置级别为 4,你可以选择级别 3 或级别 4 ,这个由你自己来决定.

在你回复一般顾问人员的电子邮件并做出决定后,你的最终分班级别将会输入 SIS 系统, 而你将能够注册 ESL 学分课程.


6. 完成这个过程后,我接下来可以做什么?

你将能够注册 ESL 学分课程. LACC 的 ESL学分课程 提供以下课程:

 • 写作和语法(ESL 3A、4A、5A、6A 和 8)
 • 阅读和词汇(ESL 3B、4B、5B 和 6B)
 • 听力和口语(ESL 3C、4C、5C 和 6C)
 • 非母语人士大学作文 (ESL 110)

了解有关学分 ESL 计划的更多信息 (链接至 Credit ESL Program)

您还可以联系顾问咨询办公室以获得学科学业上的各种咨询,甚至包括制定你的教育计 划。顾问咨询办公室位于学生服务大楼的二楼, 可通过现场直播聊天方式(通过 Cranium Café - https://www.lacc.edu/academic-services/cranium-cafe)获得在线网上的帮助.

General Counseling 要想了解有关一般顾问咨询部的更多信息


7. 我可以重复 ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 的流程吗?

ESL 自我评估语言测试引导安置 (GSP) 流程旨在通过指导您达到最适合您英语语言水平 的ESL 学分课程来帮助你取得学业课业上的成功。

请注意,ESL 自我评估引导安置测试 (GSP) 是一次性的流程, 不能重复. 如果你对此流程 或应该注册哪些课程有任何的疑问疑虑, 请联系:

系主任 Jeffrey Nishimura(@email)或 ESL 副主任 Thi Thi Ma(@email)

Coming Soon

よくある質問

1.  GSP: ESL Guided Self-Placement(ESLガイダンス付き自己レベル判定)はどのような人が受けるのですか?

GSPLos Angeles City CollegeESLクラスを受講する学生のための手続きです。ESLプログラムは英語を母国語とせず、アメリカの高校を卒業していない学生を対象としています。

英語を母国語としていないが、アメリカの高校を卒業している場合は、編入レベルの作文コース: English 101、English 101Z、またはESL 110:College Composition for Non-Native Speakers(非母国語話者のための大学レベル英作文のクラスを登録してください


2.  私は新入生です。LACCDの学生番号はどのように取得するのですか?

ESL Guided Self-Placement (GSP)を受ける前に、LACCDの学生ID番号を取得する必要があります。https://www.lacc.edu/apply からオンラインで申し込むか、Student Services Buildingの 一階にあるAdmissions Officeの窓口から申し込むことができます。また、Student Services Buildingの 一階にあるWelcome Centerでもサポートを受けることができます。

GSPでは、88または9で始まるLACCDの学生ID番号を正しく入力することが必要です。(運転免許証番号、パスポート番号、勤務先ID番号などは使用しないでください。結果判定時間、またはクラス登録を遅らせる原因になります。)


3.  GSPを受ける際にどのようなルールに従わなければなりませんか?

GSPの質問表の記入と英作文テストを始める前に説明を受けます。教科書、ノート、辞書、グーグル検索、携帯電話などは使用できません。また、文法やスペルチェッカー、Google翻訳、ChatGPTのようなAIプログラムも使用できません。

GSPには、写真付き身分証明書の提示が必要です。いかなる形の不正行為(例:偽の名前やID番号の使用、他人が書いた作文の提出、その他の不正行為への関与)も、学生行動基準の違反となり、懲戒処分の対象となる場合があります。


4.  私には障害があります。GSPを受けるためのサポートはどうすれば得られますか?

OSS: Office of Special Services (障害学生支援センター)は、視力や聴力に障害がある、身体的または運動能力に問題がある、精神的な健康状態に問題がある、学習障害があるなど、認定された障害を持つ学生へのサポートを提供しています。個々のニーズに基づき、GSPGuided Self-Placement)の質問表の記入や作文の作成に際してのサポートを受けることができます。受けられるサポートの例としては、集中を妨げない部屋の提供、点字または大活字、試験時間の延長、車椅子でアクセスできる試験場、画面読み上げ技術、代書人の提供、薬の持参と服用の許可などがあります。

OSSのサービスを受けるには、障害を証明する書類(医師の診断書、IEPなどの学校記録など)を提出し、下記アドレスの申請書を使って、申し込んでください。OSS Application

詳細は下記OSSまでお問い合わせください:

 • Student Service Building (学生センター館) 1階、15番窓口
 • 電話: (323) 953-4000 内線2270
 • メールアドレス@email

事務取扱時間:月曜日から木曜日(8:00 am - 4:00 pm)、金曜日(8:00 am - 2:00 pm


5.  GSPの結果は、いつ、どのように分かりますか?

2営業日以内に、General Counseling (総合カウンセリング)のスタッフからEメールが届きます。このメールには、GSPの結果から得られたレベルと推薦レベルの両方が記載されています。

レベルが同じであれば、そのレベルのコースに登録することができます。例えば、「自己判定レベル」と「推薦レベル」がともにレベル5の場合、必修コースのESL 5A、選択コースのESL 5BESL 5Cに登録することができます。

ただし、レベルが異なる場合は、どちらかのレベルを選択していただきます。例えば、自己判定のレベルが4で、推薦レベルが5の場合、レベル4かレベル5のどちらかを選択することができます。

自己判定テストのレベルの方が高い場合も同様です。例えば、「推薦レベル」が3で「自己判定テストのレベル」が4の場合、「レベル3」か「レベル4」のどちらかを自分で選ぶことができます。

General Counseling (総合カウンセリング) のスタッフからのEメールに返信すると、最終的なレベル分けがSISシステムに入力され、単位取得のためのESLコースの登録ができるようになります。


6.  この手続きが完了したら、次に何をすればよいですか?

単位認定ESLコースの登録ができるようになります。LACCの単位認定ESLプログラムには、以下のコースがあります:

 • ライティングと文法 (ESL 3A, 4A, 5A, 6A, 8)
 • リーディングと語彙(ESL 3B4B5B6B
 • リスニングとスピーキング(ESL 3C4C5C6C
 • 非母国語話者のための大学レベル英作文(ESL 110

単位認定ESLプログラムの詳細は下記リンクまで 

Credit ESL Program

また、General Counseling (総合カウンセリング)のオフィスに連絡して、履修プラン作成を含む学業についてのカウンセリングを受けることもできます。General CounselingオフィスはStudent Service Building2階にあります。ライブチャット(Cranium Caféを利用)によるオンライン相談も可能です。

General Counseling についての詳細は下記リンクまで 

General Counseling


7.  GSPESL Guided Self-Placementは繰り返し受けることができますか?

GSPは、あなたの英語力に最も適したESLコースのレベルを推薦することで、学業上の成功に導くためにデザインされています。

GSPは一度だけ受けることが出来、繰り返すことはできません。このプロセスや登録すべきコースについてご質問やご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

 • 学部長Jefferey Nishimura@email, または
 • ESL副学部長 Thi Thi Ma@email

 

자주 묻는 질문


1. 누가 ESL Guided Self-Placement (GSP) 과정을 밟아야 하나요?

ESL Guided Self-Placement (GSP) 과정은 Los Angeles City College에서 학점이수 ESL (Credit ESL) 수업을 듣고자 하는 학생들을 위한 것입니다. 이 프로그램은 영어가 모국어가 아니고 미국 고등학교를 졸업하지 않은 학생들을 대상으로 합니다.

미국 고등학교를 졸업했고 영어가 모국어가 아닌 경우, 편입 수준 (transfer-level) 의 작문 수업에 등록해야 합니다: English 101, English 101Z 또는 ESL 110 (College Composition for Non-Native Speakers).


2. 저는 신입생입니다. LACCD 학생 ID 번호는 어떻게 받나요?

ESL Guided Self-Placement (GSP) 과정을 시작하기 전에 LACCD 학생 ID 번호를 받아야 합니다. 온라인으로 https://www.lacc.edu/apply 에 지원하거나 입학처 (Admissions Office: Student Services Building, 1층) 를 방문하여 번호를 받을 수 있습니다. 웰컴 센터 (Welcome Center: Student Services Building, 1층) 를 방문하여 도움을 받을 수도 있습니다.

GSP 과정에 있어서, 88 또는 9로 시작하는 정확한 LACCD 학생 ID 번호를 입력하는 것이 중요합니다. (운전면허증 번호, 여권 번호, 직장 식별 번호 등을 사용하지 마십시오. 이러한 번호를 사용하면 자가 레벨 배치 결과를 확인하고 수업에 등록할 수 있는 시간이 지연됩니다.)


3. 이 과정에서 어떤 규칙을 따라야 하나요?

GSP 설문 조사 및 작문 평가를 시작하기 전에 지침을 받게 됩니다. 교과서, 노트, 사전, Google 검색 또는 휴대폰을 사용할 수 없습니다. 또한 문법이나 맞춤법 검사기, Google 번역 또는 ChatGPT와 같은 AI 프로그램을 사용할 수 없습니다.

GSP (Guided Self-Placement) 절차를 완료하려면 사진이 부착된 신분증을 제시해야 합니다. 모든 형태의 부정행위 (예: 허위 이름 또는 ID 번호 사용, 다른 사람이 작성한 작문 제출 또는 기타 부정 행위) 는 학생 품행 기준 (Standards of Student Conduct) 을 위반하는 것으로 간주되며 징계 조치를 받을 수 있습니다.


4. 저는 장애가 있습니다. GSP 과정을 위한 지원은 어떻게 받을 수 있나요?

특수 서비스 담당실 (Office of Special Services: OSS) 은 시각 또는 청각 장애, 신체 또는 이동 문제, 정신 건강, 학습 장애 등과 같은 확인된 장애가 있는 학생을 지원합니다. 개인의 필요에 따라 GSP 설문 조사 및 작문 샘플을 작성하는 데 도움을 받을 자격이 있을 수 있습니다. 지원의 몇 가지 예에는 산만함이 없는 방, 점자 또는 큰 활자체, 연장된 시간, 휠체어 접근이 가능한 테스트 스테이션, 화면 판독 기술, 서기 제공, 약물 가져오기 및 복용 허가가 포함됩니다.

OSS 서비스 자격을 얻으려면 장애 확인 (예: 의사 소견서, IEP와 같은 학교 기록) 을 제공하고 다음 링크에 있는 OSS 신청 절차를 완료해야 합니다: OSS Application

자세한 내용은 OSS에 문의하십시오.

 • 방문: Student Services Building, 1층, 15번 창
 • 전화: (323) 953-4000 내선 2270 • 이메일: @email

OSS 사무실은 월요일~목요일 (오전 8시~오후 4시) 및 금요일 (오전 8시~오후 2시) 에 운영됩니다.


5. GSP (Guided Self-Placement) 프로세스의 결과는 언제 어떻게 받게 되나요?

영업일 기준 2일 이내에 General Counseling 스탭으로부터 이메일을 받게 됩니다. Self-Placement Level (자가 배치된 레벨) 과 Recommended Level (작문 평가를 통해 권장된 레벨) 두가지 결과를 받게 됩니다.

두가지 레벨이 같으면 해당 레벨에서 제공되는 수업에 등록할 수 있습니다. 예를 들어, Self-Placement Level과 Recommended Level이 모두 Level 5인 경우 필수과목인 ESL 5A와 선택과목인 ESL 5B 와 ESL 5C에 등록할 수 있습니다.

그러나 두가지 레벨이 다른 경우 학생이 직접 선택하게 됩니다. 예를 들어, Self-Placement Level 이 4이고 Recommended Level 이 5인 경우, Level 4 또는 Level 5를 선택할 수 있습니다.

Self-Placement Level이 더 높은 경우에도 마찬가지입니다. 예를 들어 Recommended Level이 3이고 Self-Placement Level이 4인 경우, Level 3 또는 Level 4를 선택할 수 있습니다. 결정은 학생의 몫입니다.

학생이 자신의 결정을 General Counseling 스탭이 보낸 이메일에 답장으로 알리면, 그 학생의 최종 Level이 SIS 시스템에 입력되고 학점이수 ESL 수업들을 등록할 수 있게 됩니다.


6. 이 프로세스를 완료한 다음에 무엇을 할 수 있나요?

학점이수 ESL 과정에 등록할 수 있습니다. LACC의 학점이수 ESL (Credit ESL) 프로그램은 다음 수업들을 제공합니다:

 • 작문 및 문법 (ESL 3A, 4A, 5A, 6A, 8)
 • 읽기 및 어휘 (ESL 3B, 4B, 5B, 6B)
 • 듣기 및 말하기 (ESL 3C, 4C, 5C, 6C)
 • 비원어민을 위한 대학 작문 (ESL 110)

학점이수 ESL (Credit ESL) 프로그램에 대해 자세히 알아보시려면: 

Credit ESL Program

General Counseling 에 연락하여 교육과정 계획을 포함한 학업 상담을 받을 수도 있습니다. General Counseling 오피스는 Student Services Building 2층에 있습니다. 온라인 지원은 라이브 채팅 (Cranium Café) 을 통해 제공됩니다.

General Counseling 에 대해 자세히 알아보시려면:

General Counseling


7. ESL GSP (Guided Self-Placement) 프로세스를 반복해도 되나요?

ESL Guided Self-Placement (GSP) 과정은 학생의 영어 실력에 가장 잘 맞는 학점이수 ESL 코스 레벨로 안내하여 학업적 성공을 돕도록 설계되었습니다.

ESL Guided Self-Placement (GSP) 는 일회성 프로세스이며 반복할 수 없습니다. 이 프로세스나 어느 수업에 등록해야 하는지에 대해 질문이나 우려 사항이 있는 경우 학과장 Jeffrey Nishimura (@email) 또는 ESL 부회장 Thi Thi Ma (@email) 에게 문의하십시오.

Часто задаваемые вопросы

1. Кто проходит процесс Самостоятельного выбора (GSP) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL)?

Процесс Самостоятельного выбора (GPS) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL) предназначен для студентов, желающих зарегистрироваться на курсы программы дипломного обучения английскому языку как неродному в Los Angeles City College. Эта программа предназначена для студентов, не являющихся носителями английского языка и не окончивших среднюю школу в США.

Если вы не являетесь носителем английского языка, но окончили американскую среднюю школу, вам следует зарегистрироваться на курс по Сочинению на уровне трансфера: English 101, English 101Z или ESL 110 (College Composition for Non-Native Speakers).


2. Я новый студент. Как получить студенческий идентификационного номер в LACCD?

Перед тем как приступить к процессу Самостоятельного выбора (GSP) в рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному ESL, вам потребуется получить свой студенческий идентификационный номер в LACCD. Вы можете получить номер, подав заявление онлайн по адресу: https://www.lacc.edu/apply

или обратившись в Офис по приему документов (Здание обслуживания студентов, 1-й этаж). Также вы можете посетить Центр приема документов(Здание обслуживания студентов, 1-й этаж) для получения помощи.

Для процесса GSP важно вводить правильный студенческий идентификационный номер LACCD, начинающийся с 88 или 9. (Не используйте номер вашего водительского удостоверения, номера паспорта, служебный номер и т. д. Использование подобных номеров может только замедлить процесс получения рекомендаций по размещению и регистрации на курсы).


3. Какие правила следует соблюдать в ходе этого процесса?

Вы получите инструкции перед началом устного интервью GSP и сочиния. Вам запрещено использовать учебники, конспекты, словари, поисковик Google и мобильный телефон. Вы также не можете использовать грамматические или проверочные словари, Google Translate или программы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

Для завершения процесса Самостоятельного выбора (GSP) вам необходимо предоставить удостоверение личности с фотографией. Любая форма мошенничества (например, использование ложного имени или номера идентификации, предоставление сочинения, написанной другим человеком, или любая другая форма обмана) считается нарушением стандартов поведения студентов и может привести к дисциплинарным мерам.


4. У меня есть инвалидность. Как я могу получить помощь при прохождении процесса Самостоятельного выбора (GPS) в рамках рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL)?

Офис специальных услуг (OSS) поддерживает студентов с различными формами ограничений, такими как нарушения зрения или слуха, проблемы с подвижностью, психические расстройства, когнитивные нарушения и прочее.

В зависимости от ваших личных потребностей, у вас есть возможность получить поддержку при заполнении опроса в процессе самостоятельного выбора и написания сочинения. Среди доступных мер поддержки для лиц с ограниченными возможностями включают: отдельное помещение для тестирования, шрифт Брайля или крупный печатный текст, дополнительное время, доступное пространство для тестирования с удобствами для инвалидных колясок, технологию чтения с экрана, предоставление секретарей и разрешение на прием и принятие медикаментов..

Для получения услуг OSS вам потребуется предоставить подтверждение уровня инвалидности (например, справка от врача, школьные документы, такие как IEP) и завершить процесс подачи заявления OSS, который можно найти здесь: OSS Application

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с OSS:

 • Лично: Здание обслуживания студентов, 1-й этаж, Окно 15
 • Телефон: (323) 953-4000, дополнительный номер 2270
 • Электронная почта: @email

Офис OSS открыт с понедельника по четверг (с 8:00 до 16:00) и по пятницам (с 8:00 до 14:00).


5. Когда и как я получу результаты процесса Самостоятельного выбора (GPS) в рамках рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL)?

В течение двух рабочих дней вы получите электронное письмо от персонала общего консультирования. В нем будут указаны ваш уровень Самостоятельного выбора и Рекомендуемый уровень.

Если уровни одинаковые, вы можете продолжить и зарегистрироваться на курс, предложенный на этом уровне. Например, если ваш уровень Самостоятельного выбора и Рекомендуемый уровень оба равны 5, вы можете зарегистрироваться на курсы ESL 5A, который является обязательным, а также на курсы ESL 5B и ESL 5C, которые являются дополнительными.

Однако, если уровни различаются, вам будет предложено сделать выбор. Например, если ваш уровень Самостоятельного выбора - 4, а Рекомендуемый уровень - 5, вы можете выбрать уровень 4 или уровень 5.

То же самое относится к случаю, если ваш уровень Самостоятельного выбора выше. Например, если Рекомендуемый уровень - 3, а ваш уровень Самостоятельного выбора - 4, вы можете выбрать уровень 3 или уровень 4. Это ваше решение.

После того, как вы ответите на электронное письмо от персонала общего консультирования с вашим решением, ваш окончательный уровень будет внесен в систему SIS, и вы сможете зарегистрироваться на кредитные курсы ESL.


6. По завершении этого процесса, какие шаги предпринять?

Вы сможете зарегистрироваться на курсы программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL). Дипломная программа ESL в LACC предлагает следующие курсы:

 • Письмо и Грамматика (ESL 3A, 4A, 5A, 6A и 8)
 • Чтение и Словарный запас (ESL 3B, 4B, 5B и 6B)
 • Слушание и Говорение (ESL 3C, 4C, 5C и 6C)
 • Сочинение для носителей неанглийского языка (ESL 110)

Узнайте больше о программе дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL) 

Credit ESL Program

Вы также можете обратиться в отдел консультирования по общим вопросам для получения консультации по учебному процессу, включая разработку вашего учебного плана. Офис консультирования по общим вопросам находится на 2-м этаже здания обслуживания студентов. Онлайн-помощь также доступна через чат в реальном времени (через Cranium Café).

Узнайте больше об отделе консультирования по общим вопросам, зайдя по ссылке

General Counseling


7. Возможно ли повторно пройти процесс Самостоятельного выбора (GPS) в рамках рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL)?

Процесс Самостоятельного выбора (GPS) в рамках рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL) разработан с целью помочь вам достичь успеха в учебе, направляя вас к уровню курсов программы дипломного обучения английскому языку ESL, который наилучшим образом соответствует вашему владению английским языком.

Обратите внимание, что процесс Самостоятельного выбора (GPS) в рамках рамках программы дипломного обучения английскому языку как неродному (ESL) представляет собой одноразовый процесс и не может быть повторен. Если у вас есть вопросы относительно этого процесса или какие курсы вам следует выбрать, свяжитесь, пожалуйста, с заведующим кафедрой ESL Jeffrey Nishimura по адресу @email или заместителем заведующего кафедрой ESL Thi Thi Ma по адресу @email.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Quién debería de completar el proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL?

El proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL es para estudiantes que desean tomar clases de ESL con créditos académicos en Los Angeles City College. Este programa sirve a los estudiantes que no son hablantes nativos de inglés y que no se han graduado de una escuela secundaria de Estados Unidos.

Si usted es un hablante no nativo de inglés que se ha graduado de una escuela secundaria estadounidense, debe inscribirse en un curso transferible de composición como: Inglés 101, Inglés 101Z, o ESL 110 (Composición Universitaria para No Hablantes Nativos).

2. Soy un estudiante nuevo. ¿Cómo obtengo un número de identificación de estudiante de LACCD?

Antes de completar el proceso Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL, usted necesitará obtener su número de identificación de estudiante de LACCD. Usted puede obtener un número solicitándolo en línea en la siguiente dirección web: Apply Online.

También, puede venir en persona a la Oficina de Admisiones (Edificio de Servicios Estudiantiles, 1er piso). También puede visitar el Centro de Bienvenida (Edificio de Servicios Estudiantiles, 1er piso) para obtener ayuda con su número de identificación de LACCD.

Para el proceso de GSP de autoevaluación, es importante que ingrese su número correcto de identificación de estudiante de LACCD, que comienza con los dígitos 88 o 9. No use su número de licencia de conducir, número de pasaporte, número de identificación de trabajo, etc. El uso de dichos números sólo retrasará el tiempo en que usted pueda ver sus recomendaciones de nivel académico e inscribirse en sus clases.

3. ¿Qué normas deben seguirse durante este proceso?

Usted recibirá instrucciones antes de comenzar la encuesta y su autoevaluación en la prueba de escritura. Usted no puede utilizar libros de texto, apuntes, diccionarios, el buscador de Google ni su teléfono móvil. Tampoco puede utilizar un corrector gramatical u ortográfico, el traductor de Google o programas AI como ChatGPT.

Deberá presentar un documento de identidad con fotografía para completar el proceso de Autoevaluación Guiada (GSP). Cualquier forma de fraude (por ejemplo, utilizar un nombre o número de identificación falsos, presentar una composición escrita por otra persona, o participar en cualquier otra forma de trampa) constituyen una violación de Los Estándares de Conducta del Estudiante y puede resultar en una acción disciplinaria.

4. Tengo una discapacidad. ¿Cómo puedo obtener ayuda para presentarme al SPG?

La Oficina de Servicios Especiales (OSS) asiste a estudiantes con discapacidades verificadas, como problemas de visión o audición, problemas físicos o de movilidad, salud mental, problemas de aprendizaje y más. De acuerdo con sus necesidades individuales, usted puede calificar para recibir ayuda para completar la encuesta de auto-ubicación guiada y la prueba de escritura. Algunos ejemplos de asistencia incluyen: una sala libre de distracciones, Braille o letra grande, tiempo extendido, una estación de prueba accesible en silla de ruedas, tecnología de lectura de pantalla, provisión de escribas y permiso para traer y tomar medicamentos.

Para obtener los servicios especiales de la oficina OSS, se le pedirá que proporcione una verificación de su discapacidad (por ejemplo, una nota del médico, registros escolares como un IEP) y que complete el proceso de solicitud de OSS que se encuentra aquí: OSS Application.

Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Servicios Especiales OSS:

 • En persona: Edificio de Servicios Estudiantiles, 1er piso, ventanilla 15
 • Teléfono: (323) 953-4000 ext. 2270 ·
 • Correo electrónico: oss@lacitycollege.edu

La oficina OSS está abierta de lunes a jueves (de 8.00 AM a 4:00 PM) y los viernes (de 8.00 AM a 2:00 PM).

5. ¿Cuándo y cómo recibiré los resultados del proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL?

En un plazo de dos días laborables, usted recibirá un correo electrónico del personal de Consejería General. En el correo electrónico se le indicaran ambos: su nivel de acuerdo con su autoevaluación y su nivel recomendado.

Si los niveles son los mismos, puede seguir adelante e inscribirse en el curso que se ofrece en ese nivel. Por ejemplo, si su nivel en la autoevaluación y su nivel recomendado son ambos de nivel 5, usted puede inscribirte en ESL 5A, que es un curso obligatorio, así como en ESL 5B y ESL 5C, que son cursos electivos.

Sin embargo, si los niveles son diferentes, le pediremos que elija. Por ejemplo, si su en la autoevaluación es 4 y su nivel recomendado es 5, podrá elegir entre el Nivel 4 o el Nivel 5.

Lo mismo ocurre si su nivel en la autoevaluación es superior. Por ejemplo, si su nivel recomendado es 3 y su nivel en la autoevaluación es 4, puedes elegir entre el Nivel 3 o el Nivel 4. Es su decisión. Usted decide.

Después de responder al correo electrónico enviado por el personal de Consejería General con su decisión, su nivel académico final se ingresará en el sistema SIS, y usted podrá inscribirse en su(s) curso(s) de crédito académico ESL.

6. Una vez completado este proceso, ¿qué puedo hacer a continuación?

Usted podrá registrarse para su(s) curso(s) de ESL con crédito académico. El programa de crédito de ESL en LACC ofrece los siguientes cursos:

 • Escritura y gramática (ESL 3A, 4A, 5A, 6A y 8)
 • Lectura y vocabulario (ESL 3B, 4B, 5B y 6B)
 • Comprensión y expresión oral (ESL 3C, 4C, 5C y 6C)
 • Composición universitaria para hablantes no nativos (ESL 110)

Aprenda más sobre el Programa de Crédito ESL en el siguiente enlace: 

Credit ESL Program

También puede ponerse en contacto con la oficina de Consejería General para recibir asesoramiento académico, incluido el desarrollo de su plan educativo. La oficina de Consejería General se encuentra en la segunda planta del Edificio de Servicios Estudiantiles. La asistencia en línea está disponible a través de chat en vivo (a través de Cranium Café).

General Counseling

7. ¿Puedo repetir el proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) de ESL?

El proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) está diseñado para ayudarle a alcanzar el éxito académico guiándole al curso con crédito académico de ESL que mejor se adapte a su dominio del idioma inglés.

Por favor, tenga en cuenta que el proceso de Autoevaluación Guiada (GSP) es un proceso que puede completar una sola vez y no se puede repetir. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de este proceso o de los cursos a los que debería inscribirse, por favor póngase en contacto con el Presidente del Departamento Jeffrey Nishimura escribiendo al correo: nishimjm@lacitycollege.edu o con la Vicepresidente de ESL Thi Thi Ma escribiendo al correo: @email.

Часті питання

1. Хто проходить процес Самостійного вибору (GSP) в межах програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL)?

Процес Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL) призначений для студентів, які бажають зареєструватися на курси програми дипломного навчання англійської мови як іноземної в Лос-Анджелеському міському коледжі. Ця програма призначена для студентів, які не є носіями англійської мови та не закінчили середню школу у США.

Якщо ви не є носієм англійської мови, але закінчили американську середню школу, вам слід зареєструватися на курс Запису на рівень переходу: English 101, English 101Z або ESL 110 (College Composition for Non-Native Speakers).


2. Я новий студент. Як отримати студентський ідентифікаційний номер в LACCD?

Перед тим як розпочати процес Самостійного вибору (GSP) в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної ESL, вам слід отримати свій студентський ідентифікаційний номер в LACCD. Ви можете отримати номер, подавши заяву онлайн за адресою: https://www.lacc.edu/apply або звернутися в Офіс прийому документів (Будівля обслуговування студентів, 1-й поверх). Також ви можете відвідати Центр прийому документів (Будівля обслуговування студентів, 1-й поверх) для отримання допомоги.

Для процесу GSP важливо вводити правильний студентський ідентифікаційний номер LACCD, що починається з 88 або 9. (Не використовуйте номер водійського посвідчення, номер паспорта, службовий номер тощо. Використання подібних номерів може тільки уповільнити процес отримання рекомендацій щодо розміщення та реєстрації на курси).


3. Які правила слід дотримуватися під час цього процесу?

Ви отримаєте інструкції перед початком усного інтерв'ю GSP та написання твору. Вам заборонено використовувати підручники, конспекти, словники, пошуковик Google та мобільний телефон. Ви також не можете використовувати граматичні чи перевірочні словники, Google Translate або програми штучного інтелекту, такі як ChatGPT.

Для завершення процесу Самостійного вибору (GSP) вам необхідно представити посвідчення особи з фотографією. Будь-яка форма шахрайства (наприклад, використання неправдивого імені або номера ідентифікації, надання твору, написаного іншою людиною, або будь-яка інша форма обману) вважається порушенням стандартів поведінки студентів і може призвести до дисциплінарних заходів.


4. У мене є інвалідність. Як я можу отримати допомогу під час проходження процесу Самостійного вибору (GPS) в межах програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL)?

Офіс Спеціальних Послуг (OSS) допомагає студентам із різними обмеженнями, такими як порушення зору чи слуху, проблеми з рухливістю, психічні розлади, когнітивні порушення та інше. Залежно від вашого особистого потребування, ви можете отримати підтримку під час заповнення опитування в процесі Самостійного вибору та написання твору. Серед доступних заходів підтримки для осіб із обмеженими можливостями включають: окреме приміщення для тестування, шрифт Брайля чи великий друк, додатковий час, простір для тестування із зручностями для інвалідних візків, технологію читання з екрану, надання секретарів та дозвіл на прийом та вживання ліків.

Для отримання послуг OSS вам потрібно надати підтвердження рівня інвалідності (наприклад, лікарська довідка, шкільні документи, такі як IEP) та завершити процес подання заяви OSS, який можна знайти тут: OSS Application

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до OSS:

 • Особисто: Будівля обслуговування студентів, 1-й поверх, Вікно 15
 • Телефон: (323) 953-4000, додатковий номер 2270
 • Електронна пошта: @email

Офіс OSS працює з понеділка по четвер (з 8:00 до 16:00) та у п'ятницю (з 8:00 до 14:00).


5. Коли і як я отримаю результати процесу Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL)?

Протягом двох робочих днів після завершення процесу Самостійного вибору ви отримаєте електронного листа від працівників загального консультування. У листі будуть вказані ваш рівень Самостійного вибору та Рекомендований рівень.

Якщо рівні збігаються, ви можете реєструватися на курс, запропонований на відповідному рівні. Наприклад, якщо ваш рівень Самостійного вибору та Рекомендований рівень обидва рівні 5, ви можете зареєструватися на курси ESL 5A, який є обов'язковим, а також на курси ESL 5B та ESL 5C, які представляють собою додаткові курси.

У разі розбіжностей у рівнях, вам буде запропоновано зробити вибір. Наприклад, якщо ваш рівень Самостійного вибору - 4, а Рекомендований рівень - 5, ви можете обрати рівень 4 або рівень 5.

Те саме стосується і випадку, коли ваш рівень Самостійного вибору вищий. Наприклад, якщо ваш рекомендований рівень - 3, а ваш рівень самовизначення - 4, ви можете обрати як рівень 3, так і рівень 4. Це ваше рішення.

Після того, як ви відповідаєте на електронний лист від працівників загального консультування з вашим рішенням, ваш остаточний рівень буде внесений в систему SIS, і ви зможете реєструватися на дипломні курси ESL.


6. Після завершення цього процесу, які кроки потрібно зробити?

Ви зможете зареєструватися на курси програми дипломного навчання англійською мовою як іноземною (ESL). Дипломна програма ESL у LACC пропонує наступні курси:

 • Письмо та Граматика (ESL 3A, 4A, 5A, 6A і 8)
 • Читання та Словниковий запас (ESL 3B, 4B, 5B і 6B)
 • Слухання та Розмова (ESL 3C, 4C, 5C і 6C)
 • Складання для носіїв неанглійської мови (ESL 110)

Дізнайтеся більше про програму дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL)

Credit ESL Program

Ви також можете звернутися до відділу консультування з загальних питань для отримання консультацій з питань навчального процесу, включаючи розробку вашого навчального плану. Офіс консультування з загальних питань розташований на 2-му поверсі будівлі обслуговування студентів. Онлайн-допомога також доступна через чат в реальному часі (через Cranium Café).

Дізнайтеся більше про відділ консультування з загальних питань, перейшовши за посиланням 

General Counseling


7. Чи можливо пройти процес Самостійного вибору (GPS) ще раз в рамках програми дипломного навчання англійської мови як іноземної (ESL)?

Процес Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійською мовою як іноземною (ESL) розроблений з метою допомогти вам досягти успіху в навчанні, направляючи вас на рівень курсів програми дипломного навчання англійською мовою ESL, який найкраще відповідає вашому рівню володіння англійською мовою.

Звертаємо вашу увагу, що процес Самостійного вибору (GPS) в рамках програми дипломного навчання англійською мовою як іноземною (ESL) є одноразовим і не може бути повтореним. Якщо у вас є питання щодо цього процесу чи того, які курси вам слід вибрати, будь ласка, звертайтеся до голови кафедри ESL Jeffrey Nishimura за адресою @email або заступника голови кафедри ESL Ті Ті Ма за адресою @email.

Off

  

English & ESL Department

Office Hours and Location

Mondays to Thursdays: 8:00AM - 4:00PM
Fridays to Sundays: Closed

Our department is located on the 3rd floor of Jefferson Hall in room JH 301.

Contact

Jeffrey M. Nishimura, Department Chair
Email: @email
Phone: (323) 953-4000 ext. 2700

The Chair usually attends meetings in the afternoon, so please call before you come.

Jasminee Haywood-Daley, Secretary
Email: @email
Phone: (323) 953-4000 ext. 2700

Off